П`ятниця, 19.10.2018, 12:19
Вітаю Вас, Гість
Головна » 2017 » Листопад » 19 » Формування економічної досвідченості дошкільників засобами гри
19:38
Формування економічної досвідченості дошкільників засобами гри
Гра має надзвичайно важливе значення для цілісного розвитку дітей. В ігровій діяльності розвиваються мовлення й мисленню кожної дитини, формуються її почуття й сприймання світу, збагачу-ється емоційна сфера.
Саме у грі діти наслідують форми суспільних відносин людей, поступово опановують моральні норми й почина¬ють керуватися ними у своїх стосунках з дорослими й іншими ді¬тьми. Через гру дошкільники освоюють та пізнають світ. Вона є тим механізмом, що перетворює зовнішні вимоги соціального середови¬ща на власні потреби дитини. Саме тому гра — найліпша підготовки до майбутнього життя. Завдяки грі діти вправляються та розвивають низку здібностей, які знадобляться їм у майбутньому.
Діти з раннього віку опиняються у вирі різноманітної економіч¬ної інформації, спостерігаючи за веденням домашнього господар¬ства, разом з батьками купуючи продукти та інші товари, перегля¬даючи чи чуючи рекламу тощо. Щоб допомогти вихованцям розібратися у сутності економічних відносин пропонують ди¬дактичні, сюжетно-рольові та ситуативні ігри економічної спрямованості. Ці ігри дають змогу зробити економіку зрозу¬мілою для дошкільників, забезпечують органічне практичне входження дітей в економічні відносини.
Тематична спрямованість початкових економічних знань
Орієнтовний зміст початкових еко¬номічних знань відображено в шести основних темах:
o Моя сім'я;
o Товар;
o Гроші;
o Моє місто;
o Моя країна;
o Ресурси.
Засвоюючи кожну з тем, дошкільники ознайомлюються із сі-мейною економікою, закріплюють набуті знання в іграх, отримують уявлення про розмаїття та вичерпність природних ресурсів, почина¬ють розуміти, звідки і як з'являється продукт, якими способами реа¬лізовують товар. Діти вчаться оперувати грошима, знають, що вони потрібні для купівлі та продажу. Багаторазово виконуючи різні еко¬номічні дії, дошкільники вчаться реалізовувати свої вміння в різних умовах, з різними об'єктами, що сприяє усвідомленню та міцнішому засвоєнню знань.
Усі ігри економічної спрямованості можуть бути як частиною спеціальних занять з економіки, математики, ознайомлення з навко¬лишнім світом і природою, так і використовуватися в повсякденні. Вдома діти із задоволенням грають у такі ігри з батьками.
Види ігор економічної спрямованості
Гратися можна як усією групою чи підгрупою, так і індиві¬дуально. У процесі ігрової діяльності кожна дитина отримує змогу практично застосовувати набуті знання, розширюючи власний до-свід. Залежно від поставленої пізнавальної мети, у роботі з дітьми педагоги використовують такі види ігор економічного спрямування, як-от: ігри-стратегії.
Сюжетно-рольові ігри передбачають моде¬лювання реальних жит-тєвих ситуацій операції купівлі — продажу, ви¬робництва та реаліза¬ції готової продукції. Під час розгортання цих ігор дорослі створюють най¬сприятливіші умови для розвитку в дітей інтере¬су до економічних знань, адже ігрові ситуації мо¬делюють з максимальним наближенням до реаль¬них. При цьому ситуації спілкування, у яких діти активно використовують економічні терміни, моделюють адекватно віковим пси¬хологічним особливостям ви¬хованців.
Розвивально-дидактич¬ні та ситуативні ігри надають вихователю унікальну мож¬ливість сприяти процесу зба¬гачення соціального досвіду дітей, формуванню їхніх цін¬нісних пріоритетів, адекватно-му прояву особистісних якос¬тей у непростих, наближених до реального життя ситуаціях. Вихователь може оцінити здат¬ність кожної дитини до кон¬структивних рішень, самостій¬ного вибору тощо.
Особливе значення мають ігри-стратегії. Вони є складною різнобічною діяльністю, яка пе¬редбачає не лише усвідомлення ігрового задуму, сюжетної лінії, а й послідовність сукупних дій усіх учасників гри.
Формування економічної компетентності дошкільників на різних вікових етапах
Обираючи форми роботи з дітьми, спрямовані на формування їх економічної компетентності, вихователю слід враховувати вікові особливості сприймання дошкільниками матеріалу.
Так, основною метою проведення ігор економічного спряму¬вання з дітьми молодшого дошкільного віку є ознайомлення їх з най-простішими економічними поняттями, формування уявлень про основні види суспільно-економічних відносин. Скажімо, ознайом-люючи молодших дошкільників з темою «Гроші», вихователі прово¬дять з ними дидактичні ігри, що сприяють формуванню уявлень про грошову одиницю, прибутки і витрати, вихованню ощадливого став¬лення до грошей .
Для дітей середнього дошкільного віку педагоги створюють умови, що сприяють збагаченню набутих дітьми економічних знань і досвіду. Для цього вони використовують сюжетно-рольові ігри, ме¬тою яких є формування способів поведінки у певних економічних ситуаціях. Ці ігри передбачають участь дітей у ро-зігруванні різних ситуацій купівлі — продажу, формування в них навичок рахувати гроші та користуватися ними. У середньому до-шкільному віці діти мають здобути досвід самостійної купівлі това-рів, навчитися співвідносити вартість товару з купівельною спро-можністю покупця, усвідомити необхідність ощадливого ставлення до грошей та раціонального їх використання.
Збагачення економічних знань дошкільників відбувається по-ступово. Формування економічної компетентності старших дошкіль-ників ми умовно поділяємо на три етапи:
На кожному з цих етапів діти поглиблюють отримані раніше знання, набувають корисного досвіду та вчаться застосовувати його на практиці, розв'язуючи різнобічні життєві ситуації під час різних видів ігор економічної спрямованості .
Поглибленню економічних знань дітей старшого дошкільного віку найліпше сприяють різні види ігор-стратегій, що містять чіт¬ко визначену ціль, передбачають розподіл обов'язків між дітьми та спільну покрокову реалізацію мети. Такі ігри:
•сприяють —
- усвідомленню суспільних відносин;
- формуванню економічного досвіду;
•навчають —
- планувати дії;
- передбачати можливі наслідки;
•розвивають —
- самоконтроль;
- вміння взаємодіяти та колективно мислити.
Система роботи з еко¬номічного виховання сприяє формуванню в кожної дитини економічного мислення, умін¬ня орієнтуватись у нестандарт¬них ситуаціях, проявляти іні¬ціативу та самостійність, бути в майбутньому активними та свідомими учасниками со-ціально-економічних відносин. Набуття первинного економіч¬ного досвіду є підґрунтям для подальшого самостійного його збагачення.
Переглядів: 87 | Додав: tanichka675 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: